Tema dan Ayat Tahun 2012

TEMA :

MENJADI GEREJA YANG BERTUMBUH BERSAMA MASYARAKAT

Ayat Tahun 2012

Yesus Kristus berkata : " Kekuatan saya dibuat sempurna dalam kelemahan ".

Sabtu, 19 Mei 2012

Kebaktian "Family Day" 20 Mei 2012


PANGUBAKTI REDITE ASIA 2012

( HARI KELUARGA )

Redite, 20 Mei 2012

Olih : Pendeta I Made Dana, STh.

01. Persiapan lan Prosesi

       a. Kidung Pemabah                      :  Pujian Bagi Allah 170 & Kid Jemaat 451

       b. Makta Lilin Theofani                 :  Penatua I Nyoman Raharja

       c. Makta Cakepan Suci                  :  Diaken Joko Trisayoga

      d. Pdt. I Made Dana, STh.

      e. Majelis Lianan

PBA 170  KUCINTA KELUARGA TUHANKu cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali       ]

Semua saling mengasihi                             ]

Betapa senang ku menjadi kluarganya Tuhan       ] 3xKidung Jemaat 451:1, 2 BILA YESUS BERADA DI TENGAH KELUARGA


1. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
bahagialah kita, bahagialah kita.


2. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga,
pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.


2.    Pengengkab      Pdt                :  Semeton Pesamuan, Ida Sang Hyang Widhi Wasa ledang rawuh pabuat iraga. Sane mangkin iraga wenten ring ayun Idane. Ngiring ja i raga ngasorang dewek ring Ayun Idane, lan ngangken saha sesarengan inucap:

     

      Pdt/Ps           :  Pitulungan iragane rauh saking Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane ngawentenang akasa miwah pratiwi.  Ida tetep setia ngantos salami-laminipun.      Pdt                :  Sutrepti rahayu saking Ida Sang Hyang Widhi Wasa: Sang Aji, Putra, miwah Ida Sang Hyang Roh Suci, pabuat semeton.      Ps                  :   Sutrepti rahayu taler pabuat semeton      Pdt/Ps           :  Nyawurin : Amin.  5  3  4  5  6  5  4  53.    Sabda Pengengkap

                                Ida Hyang Yesus ngandika: Yen Tiang suba kabancut uli gumine ene, sakancan anake lakar daut Tiang, apanga teka sig Tiange (Yohanes 12:32)4.   Makidung     : KJ 222b: 1, 2, 7, 8  AGUNGKAN KUASA NAMANYA1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!


2. Hai bintang-bintang fajar t’rang, bersoraklah terus!
Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji, Yesus, Tuhanmu!


7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!


8. Kiranya kita k’lak serta di sana bersujud.
Hai ikut, alam semesta, dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!


5.    Ngewacen Kidung/Mz : Kidung/Mz 27:1, 7 - 14Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados galang miwah karahayuan titiange. Tiang nenten ajerih ring sapasira jua.

Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin titiang saking sakancaning baya, tur titiang nenten jaga naenin ajerih.

Duh Ratu Sang Hyang Yesus Widi Wasa, pireng ja atur titiang matur ring Palungguh I Ratu.

Suecanin tur saurin ja titiang!

Rikala Palungguh I Ratu ngandika: “Mai ja sumbah Ulun,”

titiang masaur sapuniki: “Inggih Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang nyadia tangkil.

Sampunang ja Palungguh I Ratu nyingidang raga ring titiang!”

Sampunang ja Palungguh I Ratu duka ring titiang, tur sampunang ja Palungguh I Ratu nilar kaula druene.

Palungguh I Ratu sampun dados panulung titiange. Sampunang ja nilar miwah ngutang titiang. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, juru rahayun titiange.

Yadian ja meme bapan tiange ngutang titiang,

nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga matiningin titiang.

Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, uruk ja titiang ngamargiang paindikan sane arsayang Palungguh I Ratu,

tur tuntun ja titiang sapanjang margi sana rahayu, santukan titiang akeh maderbe meseh.

Sampunang I Ratu ngentungang titiang ring meseh-meseh titiange

sane ngebug titiang antuk bobab miwah kawirosan.

Titiang uning mungguing titiang jaga ngeton kabecikan Ida Sang Hyang Widi Wasa

santukan titiange urip ring mrecepada.

Pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pracaya ja, tur sampunang ja maderbe pangajap-ajap.

Pracaya ja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

     

6.   Pengastawan Ngangken Dosa7.    Makidung     : KP 52: 1, 2 YADIASTU DOSAN TITIANG AGENGYadiastu dosan titiang ageng

Mangkin sampun kampurayang

Punika mangangobang banget

Titiang tan pisan madaya

Mangkin tan wenten pasisip

Mangkin tan wenten pasisip

Wantah kicen sih paswecan

Wantah kicen sih paswecanSang Hyang Yesus nywecanin titiang

Dosan tiang sampun kabrasta

Sampun tan wenten ne nyisipang

Turing titiang kangken putra

Sira ke titiang puniki, sira ke titiang puniki

Jeg kaican sih paswecan, jeg kaicen sih paswecan

8.    Orti Panugrahan : Ulangan 6:4 - 9

Para semeton elingang ja, wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida kewanten sane dados Widin iragane. Pada astiti bakti ja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone antuk panelas bayu miwah idep semetone. Sakancan titah-titah sane rauhang tiang ring semeton ring rahinane puniki, sampunang psan kantos lalianga. Urukangja titah-titah punika ring okan-okan semetone. Semeton patut maosang titahe punika ring jumahan wiadin ring jabaan umah semetone. Rikala semeton mararian wiadin makarya. Pidabdabe punika patut anggen semeton gelang, miwah tetekes ring gidat semetone. Suratang ja titahe punika ring obag-obagan jelanan miwah ring gapuran kotan semetone. ----------- salam-salaman – ngadeg ------------------9.   Pituduh Urip Anyar            : 1 Yoh 2:10-17Pemimpin:

Sapasira ja sane tresna asih ring nyamannyane, ipun wenten sajeroning galang, duaning punika ring sikianipune tan wenten paindikan sane ngawinang anak sane siosan madosa.Bapak:

Nanging sapasira ja sane geting ring nyamanipune, ipun wenten sajeroning peteng, ipun mamargi ring petenge, samaliha ipun tan uning ring tetujon pamarginipune, santukan petenge ngawinang ipun buta.Pemimpin:

Duh parasemeton sane pinaka dados pianak tiange, tiang nyurat ring semeton, santukan dosa-dosan semetone sampun kampurayang malantaran parab Ida Sang Kristus.Anak:

Duh para bapa, tiang nyurat ring semeton, santukan semeton sampun pada uning ring Ida, sane sampun wenten saking pangawit. Tiang nyurat ring parasemeton, duh paratruna, santukan semeton sampun ngaonang I Jaat.

Pemimpin:

Tiang nyurat ring cening, duh para alit-alite, santukan cening pada uning ring Ida Sang Aji.

Pemuda:

Tiang nyurat ring semeton, paratruna, santukan semeton pada siteng-siteng; sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga sajeroning semeton tur semeton sampun ngaonang I Jaat.Pemimpin:

Sampunang ja semeton nresnain jagate wiadin saluiring sane wenten ring jagate. Yening semeton nresnain jagate, semeton tan madue astiti bakti ring Ida Sang Aji.Ibu:

Saluiring paindikan sane dados dreben jagate, inggih punika saluiring paindikan sane kadotang antuk sikian iragane sane madosa, saluiring paindikan sane dot katonton miwah kadotang, samaliha saluiring paindikan sane kasumbungang antuk imanusa makasami, paindikane punika boya ja saking Ida Sang Aji kawitnyane, nanging saking jagate.Pemimpin:

Jagate miwah saluiring paindikan sane wenten ring jagate, sane kadotang antuk manusane, punika makasami pacang sirna, nanging anake sane ngamargiang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun urip salami-laminnya.      Petugas         : Baca 2 Kor 5:17 – 20

                             Efesus 2: 14 – 16, 19Yening anake sampun matunggilan ring Ida Sang Kristus, ipun dados manusa sane anyar; sane lawas sampun ical, tur sane antar sampun rauh. Indike punika makasami kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur malantaran antuk Ida Sang Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun ngobah tegak iragane sane pecak dados meseh Idane, sane mangkin kadadosang parasawitran Idane. Tur Ida mapaica tetegenan ring iraga mangda taler nadosang anak lian parasawitran idane. Daging kasaksian tiange, inggih punika, malantaran Ida Sang Kristus, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nadosang manusane makasami dados parasawitran Idane, Ida tan malih ngetang indik dosa-dosanipune. Ida sane sampun mitau ring tiang kadi asapunapi indik Idane nadosang ipun parasawitran Idane. Kadi asapunika tiang mabaos sakadi utusan-utusan Ida Sang Kristus, satmaka Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane nglemesin semeton, malantaran tiang. Sajeroning parab Ida Sang Kristus, tiang nunas ring semeton, banggayang ja mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa ngubah semeton, saking pecak dados meseh-meseh Idane, mangkin dados parasawitran Idane. (2 Korintus 5: 17 – 20)

Santukan Ida Sang Kristus Yesus ngraga sampun maicayang dame ring ring iraga, malantaran Ida nunggilang bangsa Yahudi miwah bangsa sane boya Yahudi dados bangsa asiki. Malantaran sedan Idane, Ida sampun nguug tembok panyeleng, sane malasang miwah ngawinang bangsa-bangsane punika mameseh-mesehan. Ida sampun ngusap Pidabdab Torat Yahudine, inggih punika pituduh-pituduh rauhing pidabdab-pidabdabnyane, mangdane Ida prasida nameang tur nunggalang bangsane kekalih punika dados satunggiling bangsa sane anyar sajeroning Ida. Malantaran seda ring salibe Ida Sang Kristus sampun ngicalang indik mameseh-mesehane punika; samaliha malantaran punika taler Ida nunggalang bangsane kekalih punika dados bangsa asiki, tumuli katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning asapunika, sane mangkin, semeton sane boya bangsa Yahudi nenten ja malih dados wong sunantara miwah pendonan, nanging dados warga sajeroning bangsa padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa. [Efesus 2:14-16; 19]

             

10.  Makidung     : Pujian Bagi Allah 95  SATUKANLAH HATI KAMISatukanlah hati kami tuk memuji dan menyembah

Oh Yesus Tuhan dan Rajaku

Ikatkanlah tali kasih diantara kami semua

Oh Yesus Tuhan dan Rajaku

Bergandengan tangan dalam satu kasih

Bergandengan tangan dalam satu iman

Saling mengasihi diantara kami

Keluarga Kerajaan Allah11.   Ngastawa12.   Ngewacen Cakepan Suci                : Yeremia 31: 31 – 34; Lukas 19:1- 1013.   Darma Wacana14.  Mepepan15.   Persembahan Pujian                      : Persekutuan Wanita16.  Pengakuan Iman Rasuli                 : Diaken Ni Putu Puspita 

18. Doa DedikasiPemimpin:

Ya Allah, jadikanlah kami alat perdamaian dan rekonsiliasi-Mu.(Ibu-Ibu):

Dimana ada kebencian, kiranya kami membawa cinta kasih.

Dimana ada kesalahan, kiranya kami membawa pengampunan.

Dimana ada perselisihan, semoga kami membawa kerukunan.(Bapak-Bapak):

Bagi mereka yang terputus dari apa yang mereka yakini

Untuk mereka yang disiksa, dan untuk mereka yang menanti eksekusi.

Semoga kami menjadi alat keadilan dan pembebasan-Mu.Anak-Anak/Pemuda:

Dimana ada keputusasaan kiranya kami membawa harapan

Dimana ada kegelapan kiranya kami membawa terang

Dimana ada kesedihan, semoga kami membawa sukacitaWarga Senior:

Di mana ada rasa sakit dan penderitaan

Di mana ada penindasan dan kekejaman

Kiranya kami membawa kehadiran cinta kasih-MuSemua:

Penuhilah kami dengan semangat damaiMu

Tolonglah kami untuk lapar dan haus akan keadilan

Sehingga kami dapat memberikan diri kami dalam pelayanan kepada mereka yang membutuhkan kami.

Dan membebaskan mereka dari kejahatan. Amin.      Menyanyi: KP 90: 1, 3    AMBATE RAHAYU SANG MAPIKURENAmbate rahayu sang mapikuren

Sane setata ngiring Hyang Yesus

Ngangken Ratu mwah empul krahayuan

Saha ngutamayang titah Ida

Saadung nelebang sabdan Idane

Saking wiakti mabakti ring Widi

Rahina wengi muji parab Ida

Tur sumuyud nerus ring manahnyaAmbate rahayu alit-alite

Sane sampun saking alit pisan

Kaaturang ring Juru Rahayunnya

Nggih antuk wong atuannyane

Samalih tan elad kaastawayang

Tur kauruk umedek ring Ida

Saking alitnya kasaratang pisan

Sareng ngastawa miwah mabakti17.  Orti Pabuat Pasamuan                              : Penginjil I Gede Nuryantho18.   Doa SyafaatPemimpin:

Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dari kehidupan komunitas yang terpecah-pecah dan terbagi-bagi, baik dalam keluarga, Jemaat dan masyarakat, karena Engkaulah sumber rekonsiliasi dan keutuhan, bantulah kami untuk berdamai dengan diri kami sendiri dengan mengingat karunia rekonsiliasi dari padaMu melalui Kristus Yesus.Ibu:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Ya Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat yang terjebak dalam kekerasan di Kandhamal, India, yang rumah dan tempat ibadahnya diratakan dengan tanah. Semoga mereka menemukan harapan untuk masa depan karena mereka terus percaya dalam cinta kasih dan belas kasihan-Mu.Anak:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah

memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Tolonglah kami untuk membawa perdamaian di mana tetangga berseteru terhadap tetangga lainnya, dan di mana orang menganggap satu sama lain sebagai musuh.Pemuda:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.

Pemimpin:

Bantulah kami untuk berdiri/tegak bersama dengan orang-orang Okinawa di Jepang dan orang-orang di Kangjeong Desa di Pulau Jeju,

Korea Selatan saat mereka menghadapi pembangunan pangkalan baru di pulau mereka, yang telah menderita karena perang bertahun-tahun, dan yang mata pencaharian dan budayanya telah hilang terhadap pembangunan industri yang mengasingkan.Warga Senior:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Bantulah kami untuk membawa keadilan di mana yang lemah dan tak berdaya dipukuli oleh yang kuat, dan di mana orang memandang rendah yang lain dari status mereka sendiri.Bapak:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Tolonglah kami membela orang yang ditangkap, ditahan atau bahkan dibunuh saat mereka aktif bekerja demi perdamaian, keadilan dan martabat manusia di Filipina, Myanmar, Sri Lanka, Papua Barat Di Indonesia dan negara lainnya di Asia.Ibu:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Tolonglah kami untuk membawa kebebasan dimana anak-anak dipaksa untuk berperang, dimana perempuan diperdagangkan sebagai obyek seks atau tenaga kerja murah, di mana orang didiskriminasi karena penyakit, cacat atau lainnya dalam kehidupan.Anak:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Tolonglah kami untuk mengadvokasi dan membela hak-hak petani yang kehilangan tanah mereka kepada perusahaan pertambangan yang menempatkan keuntungan lebih penting dari pada manusia dan hak atas tanah mereka dan akses ke sumber daya produktif.Pemuda:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah

memperdamaikan kami kepada-Mu.

Pemimpin:

Tolonglah kami untuk membawa perawatan dan keterhubungan kepada ciptaan-Mu dimana keserakahan dan kekerasan telah menyebabkan banyak kehancuran.Warga Senior:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah

memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Bantulah kami untuk membawa kerendahan hati di mana orang

bergantung pada kekuatan mereka dan keyakinan bukan tergantung

pada-Mu.Bapak:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah

memperdamaikan kami kepada-Mu.Pemimpin:

Bantulah kami mengakui keterpisahan kami dan berkatilah kerelaan

kami untukberdamai satu dengan yang lain untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus dan sebagai instrument yang terpercaya baik

dari perdamaian dalam dunia ini.

Ibu:

Buatlah kami pembawa rekonsiliasi, ya Allah, karena Engkau telah

memperdamaikan kami kepada-Mu.

Doa Bapa Kami:

Bapa kami yang di Surga. Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Surga
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan
Tetapi jauhkanlah kami dari yang jahat
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

19. Aturan Pisungsung : KP 102 : 1 dst  YENING NGIRING WIDIYening ngiring Widi. Iraga memargi. Cahya mulia Ida micayang

Yening raga tinut. Janten raga luput. Patut salwiring acep bakti

Acep bakti raris Ida ngicen

Kagirang ane ageng. Kwanten acep baktiDurung trang samian. Mertan Sang Hyang Widi.

Sadurung ngaturang sikian.

Jiwa arta sami. Ring ayun Hyang Widi. Taler salwiring acep bakti

Acep bakti raris Ida ngicen

Kagirang ane ageng. Kwanten acep baktiTan wenten nawengin. Tan pamega langit.

Trang cahyan Ida manyinarin

Boya bimbang takut. Tan jua marungus. Buwat jadma ne ngacep bakti

Acep bakti raris Ida ngicen

Kagirang ane ageng. Kwanten acep bakti      Ngastawa                                      : Penginjil I Putu Agustinus

20. Makidung Pamuput           : PBA 143 PEGANGLAH TANGANKU ROH KUDUSPeganglah tanganku Roh Kudus setiap hari

Ku tak dapat jalan sendiri tanpa RohMu

Bawalah diriku kepada jalan kebenaran

Agarku tidak tersesat mengikuti jalanMu

Kudus-kudus Tuhan, kudus namaMu

Ku bri syukur dalam simponi indah

Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib namaMu

Nama yang bri menang

Yesus namanya20. Merta Swastiastu   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar